Dopasowanie silników do krajalnic piekarskich

Dopasowanie odpowiedniego silnika do krajalnicy piekarskiej i jej dedykowanych wydajności to wcale nie taka łatwa sprawa ponieważ konstruktor musi w tym wypadku balansować pomiędzy wydajnością krojenia a zużyciem prądu mając oczywiście w pamięci niezawodność takiej krajalnicy.

Oprócz tego należy sprawdzić, czy w ten sposób dobrany silnik będzie miał dostateczny moment rozruchowy konieczny do uruchomienia napędzanej krajalnicy, a także sprawdzić, jaka jest przeciążalność silnika. Znając z przebiegu obciążenia prądowego naj­większą wartość prądu pobieranego przez silnik wyznaczymy przeciążalność prądową ze stosunku, która powinna być mniejsza lub równa przeciążalności prądowej silnika podanej w katalogu. Gdy stosunek ten wypadnie większy, należy wybrać silnik większy.

Do wyznaczenia mocy silnika można zastosować także metodę określania mocy równoważnej lub zastępczej, jeśli się dysponuje wykresem przebiegu obciążenia silnika napędowego w kW (lub KM). Metodę tę można stosować jedynie w przypadkach, gdy moc, jaką oddaje silnik, jest wprost proporcjonalna do prądu pły­nącego przez silnik, gdzie współczynnik pro­porcjonalności. Warunek ten jest spełniony przy silnikach bocznikowych, a także regulowania jego biegu, np. w urządzeniach dźwigowych i walcowniczych, w tramwajach, sto­suje się nastawniki sterujące współpracujące z opornikami rozruchowo-regulacyjnymi. Umożliwiają one dokonywanie przełączeń w obwodach silnika pod obciążeniem przy zachowaniu ściśle okre­ślonej kolejności łączeń, a także zmiany prędkości obrotowej i kie­runku wirowania silników.

Na walcu nastawnika przykładowego urządzenia osadzone są płytki ruchome o powierzchni cy­lindrycznej. Płytki te są połączone z sekcjami opornika. Podczas obracania pokrętłem walca styki ruchome a podchodzą kolejno pod sprężynujące styki nieruchome b, zwane również palcami sty­kowymi. W ten sposób wprowadza się do obwodu odpowiednie opory. Powierzchnie płytek ruchomych i płytek stykowych pod­czas częstych łączeń i wyłączeń narażone są na opalenie i uszko­dzenie przez powstający przy przerywaniu obwodu łuk elektrycz­ny. W celu gaszenia łuku stosuje się często specjalne cewki wy­dmuchowe. Płynący przez nie prąd, przerywany przez styk, wy­twarza pole magnetyczne wypychające łuk elektryczny, przy­spiesza jego zgaszenie. Poszczególne styki są przedzielone przegro­dami p z ogniotrwałego materiału izolacyjnego zapobiegającego zwarciom między sąsiednimi stykami.

Stosowane w elektrycznych urządzeniach napędowych opor­niki w zależności od przeznaczenia można podzielić na rozrucho­we i regulacyjne. Podział ten jest istotny ze względu na charakter pracy opornika.

Oporniki rozruchowe włącza się do obwodu silnika krajalnicy piekarskiej tylko na czas rozruchu, wobec czego jego elementy oporowe pracują w ciągu krótkiego czasu i przez to dobiera się je na obciążenie krótkotrwa­łe. Natomiast oporniki regulacyjne włącza się do obwodu podczas pracy i to nieraz na stały przeciąg pracy silnika. Elementy oporo­we oporników regulacyjnych oblicza się więc na obciążenie trwałe. Toteż opornik regulacyjny wypada w wymiarach znacznie większy od opornika rozruchowego przeznaczonego na ten sam prąd i wy­konanego z tego samego materiału oporowego.

Dodaj komentarz